Aktualności

 

 

            

Informujemy, że od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe.

Poniżej Przygotowaliśmy dla Ciebie komplet informacji m. in. o tym dlaczego, jak i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane:

 

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Brzezinach.

2. Kontakt:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane prawidłowo, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem pod adresem mailowym e-mail: iod@zuk-brzeziny.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. m.in.

1) w celu wykonania umowy zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków;

2) w celu wykonania zgłoszonych przez Panią/Pana zleceń;

3) w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

4) w celu przechowywania danych dla celów archiwalnych i statystycznych.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, realizacji zlecenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

5. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy.

6. Twoje prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

 

   Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny zatwierdzona DECYZJĄ WA.RET.070.1.111.2.2018 z dnia 26.04.2018r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  ogłoszona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 25.05.2018r. Na podstawie  Art. 24f.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( DZ.U.2001 Nr 72 poz.747 ze zmianami) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w w/w Biuletynie Informacji Publicznej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , tj. od 2 czerwca 2018r"

1. załącznik 1

2. załącznik 2

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza wszystkich mieszkańców ul.Dąbrowskiego, Cichej, Spokojnej, Wesołej i Polnej na konsultacje społeczne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach. Spotkanie odbędzie się 21.06.2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 16 o godz. 16:00.

 

 

 

Zarząd Spółki

 

 

Aktualności

eFaktura

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu możliwości otrzymywania faktury za usługi w formie elektronicznej. Usługa prowadzona jest bezpłatnie. Bieżące faktury przesyłane będą w formie pliku w formacie PDF gwarantujący autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści na adres konta e-mail podany we wniosku. Możliwy będzie dostęp do wystawionych faktur w okresie pięciu lat.

Aby otrzymywać faktury za usługi należy wypełnić wniosek dostępny w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych lub pobrać ze strony (tutaj – OŚWIADCZENIE - AKCEPTACJA) i przekazać do Przedsiębiorstwa osobiście lub listownie.

 

W przypadku nieotrzymania faktury na podany e-mail należy:

 1. Wejść na stronę https://earch-nx.archivio.pl/eArchCN

 2. Wcisnąć przycisk „resetuj hasło” (lewa, górna część strony)

 3. Wybrać:

  - Wierzyciel: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  - Identyfikator: wpisać swój identyfikator po którym Odbiorca/Nabywca jest identyfikowany u Sprzedawcy/Wystawcy,

  - E-mail: wpisać swój adres e-mail,

  - Kod: przepisać kod pod rubryką,

  - Nacisnąć przycisk Zatwierdź (dolna, środkowa część strony)

 4. Należy poczekać na maila i zastosować się do instrukcji.

 5. Po ustanowieniu hasła będziemy mieli dostęp do wszystkich wystawionych e-faktur w systemie.

 

Instrukcja resetowania hasła dla konta Odbiorcy (tutaj- Instrukcja)

 

 

                                          

 

Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi 

Realizacja Projektów z Funduszy Unijnych

 

 

            Brzeziny wśród najlepiej zarządzanych miast

 

 

  

Brzeziny znalazły się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin miejskich województwa łódzkiego w ostatnich 4 latach. Zgodnie z rankingiem opublikowanym na łamach Dziennika Łódzkiego, Brzeziny uplasowały się na 5 miejscu, co w porównaniu z poprzednim notowaniem daje awans o 9 pozycji.

 

Notowanie zostało utworzone na podstawie danych z lat 2011 - 2013 sporządznych przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
Jak ocenia autor artykułu W. Dłubatowski o wysokiej pozycji naszego miasta zadecydowały m. in. zarządzanie gospodarką mieszkaniową - największa liczba wybudowanych mieszkań oraz duży udział w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 

W tekście została opublikowana wypowiedź burmistrza Marcina Pluty, w której stwierdza: "Awans Brzezin to wynik strategii. Ważna jest nieustanna modernizacja infrastruktury, rozwijanie nowych obszarów pod inwestycję. Możemy sie też nazwać stolicą gminnej ekonomii społecznej. Prowadzimy spółdzielnię socjalną, która zatrudnia ponad 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powierzamy jej większość zadań komunalnych".

 

Pozycję Brzezin w rankingu podkreślił również prof. T. Markowski, wskazując na rozkwit naszego miasta, a także jego udział w procesie rozwoju aglomeracji łódzkiej, co stanowi wzór dla innych ośrodków miejskich Regionu.

Niestety nadal problemem miasta pozostają: wysoki stopnień bezrobocia i niskie dochody.

                            

 żródło: http://brzeziny.pl/wiadomosci.php?w=434