Aktualności

02.09.2018

Przyłącze wod-kan krok po kroku

W celu ułatwienia przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej postanowiliśmy przybliżyć Państwu procedurę postępowania.


Procedura postępowania:

1.    Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z załączonym egzemplarzem aktualnej mapy w skali 1:500 (kopię mapy zasadniczej można uzyskać w Starostwie Powiatowym) oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i/lub wypisem z rejestru gruntów.

2.    Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, należy złożyć w celu uzgodnienia w ZUK  1 egzemplarz projektu budowlanego przyłącza  wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnych warunkach (należy dołączyć do projektu)

3.    Po uzgodnieniu projektu budowlanego zlecić wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy zgłosić rozpoczęcie prac  do ZUK.

4.    Zakończenie prac zgłosić do ZUK w celu uzyskania odbioru końcowego.
Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
•    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza, wykonaną przez uprawnionego geodetę;
•    mapę z naniesionym przyłączem,
•    dokumentację powykonawczą lub oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z projektem.


Po odbiorze końcowym należy podpisać Umowę w siedzibie ZUK.

Wstecz