Taryfy

 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny

15.06.2021

 

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie  miasta Brzeziny, w okresie 3 lat - od dnia 19 czerwca 2021 r. do dnia 19 czerwca 2024 r.

Powyższe taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., w związku z faktem, iż organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.

Pliki do pobrania:

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny zatwierdzona DECYZJĄ WA.RET.070.1.111.2.2018 z dnia 26.04.2018r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  ogłoszona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 25.05.2018r. Na podstawie  Art. 24f.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( DZ.U.2001 Nr 72 poz.747 ze zmianami) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w w/w Biuletynie Informacji Publicznej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , tj. od 2 czerwca 2018r."


Pliki do pobrania: