Odnawialne Żródła Energii

 

 


OPIS PROJEKTU


ciag feprreg rrp wl ueefsi 03

 


W dniu 31.03.2022r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach”

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT.

 

Inwestycja będzie polegała na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 48 kWp, składającej się z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, o minimalnej mocy modułu 400 Wp w ilości nie większej niż 120 paneli.


Wartość całkowita inwestycji zgodnie z umową: 462.795,00 zł.

Kwota dofinansowania - 321.725,00 zł.,

co stanowi 85% całkowitej wartości Projektu.

Pozostała kwota - 141.070,00 zł. zostanie pokryta z środków własnych przedsiębiorstwa.


Cel projektu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz spadek emisji gazów cieplarnianych CO2

 

Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona w czerwcu bieżącego roku.

 

W ramach realizacji inwestycji pn „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach” realizowanej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT Zakład Usług Komunalnych przeprowadził postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na:
1 pełnienie funkcji Inspektora nadzoru – w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono i podpisano w dniu 08.04.2022r. umowę z  firmą:  PROCAD  Budziewski, Sobociński  s.j. z siedzibą w Koluszkach przy ul. Generała Maczka 11, za cenę  5.535,00 zł brutto
2. wykonanie plakatów promujących projekt - w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono i podpisano w dniu 19.04.2022r. umowę z  firmą:  PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama  ul. Ks. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń za cenę 104,55 zł brutto /szt.

 

 

 

 

 

           

 

Dnia 5 lipca br. Prezes  Janusz Cywiński wraz z Główną Księgową Sylwią Loba podpisali w imieniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na Ujęciu wody w Brzezinach z wyłonionym w przetargu publicznym wykonawcą „Zielona Firma Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie, którą reprezentował Pełnomocnik  Sebastian Kubiaczyk. Przy podpisywaniu umowy obecni byli: przedstawiciel Zgromadzenia Wspólników – Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUK Sp. z o.o. - Grażyna Dziedzic .

Inwestycja, której koszt wyniesie blisko 286 tys. zł brutto, realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, na którą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. otrzymał 85% dofinansowania kwalifikowanych kosztów. Zgodnie z zawartą umową, do połowy sierpnia na działce przy ujęciu wody ma powstać instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 48 kWp składająca się ze 120 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy 400 Wp. Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonaną przez siebie instalację, przy czym producent montowanych urządzeń, w tym paneli, udzieli 25-letniej gwarancji. Zdaniem Prezesa Janusza Cywińskiego inwestycja jest konieczna zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Wybudowana instalacja nie tylko zmniejszy koszty prowadzonej działalności, w tym wydobycia wody, ale przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

 

 

 

Dnia 10.08.2022r. dokonano odbioru instalacji fotowoltaicznej na Ujęciu wody w Brzezinach o łącznej mocy generatora 48,6 kWp realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. W odbiorze uczestniczyli Prezes Janusz Cywiński jako przedstawiciel inwestora, Łukasz Rosiński – Inspektor Nadzoru z ramienia ZUK Sp. z o.o., Waldemar Fiks – Kierownik Działu Eksploatacji ZUK Sp. z o.o. oraz Pełnomocnik Sebastian Kubiaczyk jako przedstawiciel Wykonawcy i Zbigniew Chramiec – Kierownik robót z ramienia Zielona Firma Sp. z o.o. .
Instalacja  została posadowiona na gruncie. Zamontowano 120 sztuk modułów fotowoltaicznych REC Alpha Pure 405 o mocy 405 Wp każdy , na systemie montażowym wykonanym ze stali pokrytej powłoką antykorozyjną Magneliso®. W instalacji zastosowano 2 falowniki Solar Edge SE25K mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo system fotowoltaiczny został wyposażony w optymalizatory mocy Solar Edge P650. Dzięki ich zastosowaniu istnieje możliwość zdalnego monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej na poziomie każdego modułu. Optymalizatory dodatkowo pełnią funkcję zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Instalacja fotowoltaiczna stanowi dodatkowe źródło energii celem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych obiektu oraz spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych CO2.