Odnawialne Żródła Energii

 


OPIS PROJEKTU


ciag feprreg rrp wl ueefsi 03

 


W dniu 31.03.2022r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach”

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT.

 

Inwestycja będzie polegała na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 48 kWp, składającej się z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, o minimalnej mocy modułu 400 Wp w ilości nie większej niż 120 paneli.


Wartość całkowita inwestycji zgodnie z umową: 462.795,00 zł.

Kwota dofinansowania - 321.725,00 zł.,

co stanowi 85% całkowitej wartości Projektu.

Pozostała kwota - 141.070,00 zł. zostanie pokryta z środków własnych przedsiębiorstwa.


Cel projektu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz spadek emisji gazów cieplarnianych CO2

 

Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona w czerwcu bieżącego roku.