Przetargi i zapytania ofertowe

Brzeziny, dnia 15.04.2024r.


Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Lasockich zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora"Brzeziny, dnia 04.04.2024r.


Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Lasockich zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora".Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy.

2. Warunki techniczne Nr 1/s/2024.

3. Mapka sytuacyjna.


Brzeziny, dnia 27.11.2023r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:„Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku biurowo-administracyjno-magazynowym zlokalizowanym w Brzezinach przy ul. Przemysłowej 14”.


Brzeziny, dnia 15.11.2023r.


Zaproszenie do składania ofert na:„Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku biurowo-administracyjno-magazynowym zlokalizowanym w Brzezinach przy ul. Przemysłowej 14”.


Załączniki do pobrania:

1. formularz ofertowy

2. klauzula RODOBrzeziny,dnia 13.10.2023r.


                                  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  postępowania pn.: : „Zaprojektowania i wykonania 1 sztuki plakatu dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Brzezinach”, na realizację której Spółka będzie wnioskowała o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. zawiadamia, że do dnia 05.10.2023r. do godz. 12.00 zostały złożone niżej wymienione oferty:
1.     Oferta nr 1: VIS_MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka Nieszewka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice; cena netto: 190,00 zł, cena brutto: 233,70 zł.,
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. zawiadamia o wyborze oferty nr 1 złożonej przez firmę VIS_MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka Nieszewka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice z ceną brutto oferty: 233,70 zł. (słownie złotych: dwieście trzydzie 65/100).
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez VIS_MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka Nieszewka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice spełniła wszystkie warunki zaproszenia i zawiera najniższą cenę, która była jedynym kryterium oceny ofert.
2.    Żadna oferta nie została odrzucona.

Termin podpisania umowy: 20.10.2023r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 (wjazd od ul. Św. Anny 57), 95-060 Brzeziny o godz. 12.00 lub elektronicznie ( w przypadku posiadania podpisu elektronicznego).Brzeziny, 28.09.2023r.

Zaproszenie do składania ofert na usługę :”Zaprojektowania i wykonania 1 sztuki plakatu dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Brzezinach”, na realizację której Spółka będzie wnioskowała o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT”


Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy
Brzeziny, 02.05.2023r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

DotyczyWykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Truskawkowej zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora włącznie”

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę TECH-SAN Michał Łyszkowicz, ul. Hetmana 4 m. 1 95-060 Brzeziny z ceną brutto oferty: 20.836,20 zł. (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści sześć  20/100).

 

1.      Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta złożona przez firmę TECH-SAN Michał Łyszkowicz, ul. Hetmana 4 m. 1 95-060 Brzeziny spełniła wszystkie warunki zaproszenia i zawiera najniższą cenę, która była jedynym kryterium oceny ofert.

 

2.      Żadna oferta nie została odrzucona.


Do pobrania:


1. zawiadomienie o wyborze oferty


Brzeziny, dnia 21.04.2023r.

Zmiana zapytania ofertowego na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Truskawkowej zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora włącznie"

Do pobrania:

1. Zmiana zapytania ofertowego

 


Brzeziny, dnia 21.04.2023r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Truskawkowej zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora włącznie"

Do pobrania:

1. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2023r.


Brzeziny, dnia 19.04.2023r.

Zamawiający, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie terminu realizacji zamówienia w zaproszeniu do składania ofert na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Truskawkowej zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora włącznie"

Termin realizacj zamówienia: 30.06.2023r.Brzeziny, dnia 14.04.2023r.


Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowejw ulicy Truskawkowej zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora włącznie"


Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Warunki techniczne Nr 2/S/2022

3. Warunki techniczne Nr 3/S/2022


Zawiadomienie o wyborze oferty na ”Zaprojektowania i wykonania 3 sztuk plakatów dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach”


Zaproszenie do składania ofert na usługę :”Zaprojektowania i wykonania 3 sztuk plakatów dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach"

 

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią do zapytania ofertowego nr 1/03/2022 na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach"


Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/03/2022 na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach" - termin składania ofert do 04.04.2022r. do godz.12.00


 


Zaproszenie do przedstawienia oferty na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach" - termin składania ofert do 31.03.2022r. do godz.12.00

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunku

 

 

 

Wybór oferty na remont łazienki na Ujęciu wody w Brzezinach

 

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowej:

1. zawiadomienie o wyborze

2. Protokół wraz z zestawieniem ofert

 

Zaproszenie do przedstawienia oferty na remont łazienki na Ujęciu Wody w Brzezinach - termin do 26.03.2021 do godz. 10.00

 

Załączniki:

1. Obmiar - załącznik Nr 1

2. Formularz ofertowy

 

Zaproszenie do przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej - termin składania do 24.03.2021r. do godz. 10.00

 

 Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2. Mapki sytuacyjne: do WT 79/s/2020, do Wt 80/s/2020

3. Warunki Techniczne 79/s/2020

4. Warunki Techniczne 80/s/2020

 

 

Kliknij , aby sprawdzić nasze przetargi oraz zapytania ofertowe.

 

    KLIKNIJ TUTAJ