Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi

 

Zadanie p.n.: „Zakup wraz z dostawą nowego rozrzutnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”

 

Całkowity koszt zadania wynosi 349.000,00 zł. netto. Zadanie w całości, tj. w kwocie 349.000,00 zł. netto zostało sfinansowane w ramach pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Środki zostały przeznaczone na zakup rozrzutnika rolniczego fabrycznie nowego o ładowności 16 ton wyposażonego w adapter z dwoma wałkami pionowymi i dwoma talerzami oraz układem pneumatycznym 2-obwodowym przeznaczonym do wywozu osadu powstającego w procesie oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach i wykorzystywanego w celach rolniczych.
 

 

 

 

Zadanie p.n.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie II strefy ciśnień w Brzezinach oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 345.416 zł netto. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 117.600,00 zł. netto pochodzące z umorzenia pożyczki. Zakres projektu obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na gruncie na obiekcie Ujęcia Wody o mocy 48,6 kWp składającej się z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy modułu 405 Wp w ilości 120 paneli oraz na obiekcie II strefy ciśnień o mocy 28,08 kWp składającej się z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy modułu 540 kWp w ilości 52 paneli.

W wyniku realizacji zadania przewiduje się wyprodukowanie 74,69 MWh  energii elektrycznej oraz redukcję emisji do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

 

 

 

Zadanie p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezinach w ulicach Polnej, Cichej, Spokojnej, Wesołej  w Brzezinach- III etap"

Całkowity koszt zadania wynosi 1.002.893,56 zł netto. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 490.000,00 zł netto. Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.403 mb. W wyniku realizacji zadania umożliwiony będzie odbiór ścieków z 96 nieruchomości, w tym z 40 zabudowanych.

Zadanie pn.: " Zakup koparki kołowej z wyposażeniem" zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Całkowity kosz zaplanowano na kwotę 580.650,00 zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 500.00,00zł. Realizacja zadania usprawni usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych i budowę nowych sieci.