Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią w ulicy Polnej w Brzezinach – odcinek między ul. Okrzei a ul. Dąbrowskiego” zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.


Całkowity koszt zadania wynosi 500.000,00 zł netto. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 231.016,00 zł. netto pochodzące z umorzenia pożyczek. Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości 300 mb wraz z 1 przepompownią ścieków. W wyniku realizacji zadania zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej 8 szt. przyłączy do domów jednorodzinnych.

 

Zadanie p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Małczewskiej i Leśnej w Brzezinach" zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Całkowity koszt zaplanowano na kwotę 2.150.824,51 zł. netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 1.569.600,00 zł.

 

 

Zadanie pn.: " Zakup wraz z dostawą ładowarki teleskopowej do ładowania osadu na oczyszczalni ścieków w Brzezinach" zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Całkowity kosz zaplanowano na kwotę 189.500,00zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 180.00,00zł. Realizacja zadania usprawni pracę na oczyszczalni ścieków związaną z załadunkie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego oczyszczalnia ścieków.

 

Zadanie pn.: " Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei, Sienkiewicza i Dąbrowskiego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Brzezinach" zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.


Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 300.602,68 zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 210.372,00zł.

 

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

 

- sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego, Sienkiewicza i Okrzei o średnicy 315 mm i długości 522,80 mb wykonanej z rur PVC-U metodą wykopu otwartego,

- przejścia sieci wodociągowej pod drogami z rur osłonowych o średnicy 450 mm,

- sieci wodociągowej o średnicy 160mm i długości 12,75 mb z rur PCV,

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200mm i długości 224mb zlokalizowanej w poboczu pasa drogowego w ul. Sosnowej,

- sięgaczy z rur PCV o średnicy 160cm i długości 71 mb - 14 szt.

- studni kanalizacyjnej o średnicy wewnętrznej 1000mm - 5 szt.