Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi

Brzeziny, dnia 17.01.2024r.

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Brzezinach w dniu 05.12.2023r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę U23035/19577 o umorzenie 40% pożyczki udzielonej w dniu 03.12.2019r., tj. kwoty 200.000,00 zł. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie tej kwoty na realizację zadania pn. „ Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej Ujęcia Wody w Brzezinach oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku biurowo-socjalno-magazynowym w Brzezinach” i rozliczenia jej wydatkowania do 28.02.2025r.

W dniu 25.06.2023r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ,w celu realizacji pierwszej części zadania, podpisał z firmą ELEKTROTERMEX Sp. z o.o., ul. Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka umowę na budowę i uruchomienie trzyfunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego w budynku Ujęcia Wody. Kwota za realizację tej części zadania wynosi 58.302,00 zł. brutto. W dniu 31.08.2023r. nastąpił odbiór robót budowlanych potwierdzony protokołem odbioru.

 

W dniu 11.12.2023r., w celu realizacji drugiej części zadania określonego umową umorzenia, została podpisana umowa z firmą   AMM Investments Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19/133, 02-663 Warszawa na wykonanie projektu do zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku biurowo-administracyjno-magazynowym zlokalizowanym w Brzezinach przy ul. Przemysłowej 14”. Kwota za wykonanie projektu do tej części zadania wynosi 17.220,00 zł. brutto. Termin wykonania projektu  został określony w umowie  do 31.01.2024r.

 

 

 

Zadanie p.n.: „Zakup wraz z dostawą nowego rozrzutnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”

 

Całkowity koszt zadania wynosi 349.000,00 zł. netto. Zadanie w całości, tj. w kwocie 349.000,00 zł. netto zostało sfinansowane w ramach pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Środki zostały przeznaczone na zakup rozrzutnika rolniczego fabrycznie nowego o ładowności 16 ton wyposażonego w adapter z dwoma wałkami pionowymi i dwoma talerzami oraz układem pneumatycznym 2-obwodowym przeznaczonym do wywozu osadu powstającego w procesie oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach i wykorzystywanego w celach rolniczych.
 

 

 

 

Zadanie p.n.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie II strefy ciśnień w Brzezinach oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 345.416 zł netto. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 117.600,00 zł. netto pochodzące z umorzenia pożyczki. Zakres projektu obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na gruncie na obiekcie Ujęcia Wody o mocy 48,6 kWp składającej się z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy modułu 405 Wp w ilości 120 paneli oraz na obiekcie II strefy ciśnień o mocy 28,08 kWp składającej się z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy modułu 540 kWp w ilości 52 paneli.

W wyniku realizacji zadania przewiduje się wyprodukowanie 74,69 MWh  energii elektrycznej oraz redukcję emisji do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

 

 

 

Zadanie p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezinach w ulicach Polnej, Cichej, Spokojnej, Wesołej  w Brzezinach- III etap"

Całkowity koszt zadania wynosi 1.002.893,56 zł netto. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 490.000,00 zł netto. Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.403 mb. W wyniku realizacji zadania umożliwiony będzie odbiór ścieków z 96 nieruchomości, w tym z 40 zabudowanych.