Proces uzdatniania

 

Uzdatnianie wody jest to proces, polegający na doprowadzeniu wody do określonego stanu czystości wymaganego dla określonego zastosowania - tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Główne metody to: odżelazienie, zmiękczanie, demineralizacja, filtracja, dezynfekcja, odwrócona osmoza, aeracja itd.

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. stosuje jednie odżelazianie oraz odmanganianie. Polega to na wytrąceniu z wody nadmiernych ilości związków żelaza i manganu. Woda jest napowietrzana w odżelaziaczach, a następnie filtrowana na złożu flitracyjnym. 

 

Pobór wód podziemnych z ujęcia miejskiego w Brzezinach, składa się z pięciu studni głębinowych, w tym czterech ujmujących wodę z utworów górno jurajskich (L-III, L-IV, L-V, L-VI) i jednej ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych (L-II).