Opis projektu

W wyniku pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, projekt pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 25 sierpnia 2009 r.  nastąpiło uroczyste podpisanie przez spółkę ZUK Brzeziny, pierwszej w województwie łódzkim, umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Brzeziny" Drugą stroną podpisującą tę umowę był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - instytucja, która ustawowo powołana została do tego, aby wspierać zadania z zakresu ochrony środowiska w formie pożyczek, dotacji, dopłat do odsetek kredytu. Dofinansowuje również zadania ze środków Unii Europejskiej. W okresie programowania na lata 2007-2013 jesteśmy instytucją wdrażającą Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko" jedną z 25 instytucji, która wdraża ten największy w Polsce, jak i w Europie program. Największy z uwagi na zasobność środków, jak również i zakres zadań, które finansowane są z tego programu.
Jednostką Realizującą Projekt jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach. Funkcję Pełnomocnika ds.Realizacji Projektu (MAO) pełni Prezes Zarządu – Janusz Cywiński.
Przewidywany całkowity koszt realizacji wyniesie netto 20.784.180,11 PLN , brutto 25.345.699,72 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wyniesie 12.764.084,61 PLN
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Waryńskiego 50 oraz kanalizacji w ul. Kościuszki i Okrzei w Brzezinach. Projekt będzie realizowany na terenie Woj. łódzkiego, w Powiecie brzezińskim, na terenie Gminy Miasto Brzeziny. Obszarem oddziaływania projektu jest aglomeracja Brzeziny, wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem nr 39/05 Woj. Łódzkiego z dnia 19.10.2005 roku, na której zaludnienie lub działalność gosp. są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Aglomeracja Brzeziny o RLM równej 31008 spełnia powyższe kryterium.
Projekt zaspokoi w sposób kompleksowy bazowe potrzeby społeczne w obszarze dostępu do infrastruktury technicznej - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Konieczność realizacji uzasadnia niekorzystne oddziaływanie niedostatków w obszarze infrastruktury kanalizacyjnej na kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również na kwestie związane z ochroną środowiska. Zakres projektu uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków na obszarze miasta Brzeziny, obejmuje:
 
1.ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
(Przyrost RLM 10 334 RLM) Zadanie to będzie realizowane w zakresie ciągu ściekowego i będzie polegała na realizacji następujących obiektów nowych lub modernizacji istniejących:
 
1.1. MODERNIZACJA CIĄGU ŚCIEKOWEGO:


A.    Urządzenie oczyszczania mechanicznego, poprzedzone kratą zgrubną: sito obrotowe z praską do skratek zintegrowane z piaskownikiem poziomym ze skośnym przenośnikiem ślimakowym odwadniającym piasek, dodatkowe wyposażenie - instalacja napowietrzania piaskownika i układ separacji tłuszczu (nowy obiekt),
B.    Punkt zlewny ścieków dowożonych z automatyczną rejestracją ilości dowożonych ścieków (nowy obiekt),
C.    Zbiornik wyrównawczo - retencyjny do przejęcia wód deszczowych prowadzonych częścią kanalizacji ogólnospławnej, umożliwiający zmagazynowanie i skierowanie do układu oczyszczania nadmiaru ścieków podczas intensywnych opadów lub roztopów (nowy obiekt),
D.    Pompownia pośrednia (nowy obiekt),
E.    Modernizacja istniejącego reaktora biologicznego pod potrzeby nowego reaktora, biologicznego ze złożem fluidalnym, z wypełnieniem kształtkami,
F.    Modernizacja istniejącej hali dmuchaw wraz ze zmianą przeznaczenia (przystosowanie pod potrzeby warsztatu i magazynu),
G.    Przeniesienie dmuchaw bliżej reaktora biologicznego wraz z ich obudowaniem osłonami dźwiękochłonnymi i modernizacją pod kątem nowego zapotrzebowania na powietrze,
H. Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi,
1.    Osadniki wtórne:
-    modernizacja dwóch istniejących osadników radialnych,
-    wykonanie trzeciego nowego osadnika radialnego,
J. Modernizacja pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
K. Obiekty towarzyszące:
-    modernizacja istniejących dróg, placów i chodników,
-    modernizacja drogi dojazdowej,
-    modernizacja ogrodzenia,
-    zieleń.
 
1.2.    MODERNIZACJA CIĄGU OSADOWEGO:
 
A.    Adaptacja istniejących, dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych pod potrzeby zbiorników uśredniających osad, przed odwadnianiem,
B.    Modernizacja istniejącego budynku gospodarki osadowej:
-    zabudowa nowej linii mechanicznego zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego w budynku gospodarki osadowej,
-    higienizacja osadu odwodnionego wapnem palonym z wykorzystaniem pompy ślimakowej,
-    termomodernizacja budynku,
-    wymiana instalacji wewnętrznych, wod-kan, co. wentylacji, elektrycznych,
B.    Modernizacja istniejącej wiaty na osad odwodniony,
C.    Rurociągi technologiczne (wody technologicznej do płukania pras)
E.    Pompownia wody technologicznej do płukania pras.
 
2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI
 
(Przyrost RLM: 63) Przedmiotem działania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Brzezinach. Zakres prac obejmuje budowę kolektora  z rur o średnicy 4>200mm-95m, oraz rur o średnicy Ø200 x 18,2mm – 19m 
 
3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE W UL. OKRZEI
 
(Przyrost RLM: 405 RLM) Na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego zakres prac realizowanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei obejmuje roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U o przekroju minimum 0 200 w ilości 1 207,4 metrów (łącznie z „sięgaczami") , roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji tłocznej z rur PCV-U o długości 128,4 metrów wraz  z przepompowniami oraz odbudowa nawierzchni.
 
4. ZAKUP URZĄDZENIA SSĄCO-PŁUCZĄCEGO wyposażonego min. W zbiornik dwukomorowego o pojemności do 6000 dm3 z podziałem na komorę wody czystej oraz na komorę osadu i wody brudnej oraz odpowiednie pompy i inne oprzyrządowanie, przy DMC do wartości nie mniejszej niż 10 000 kg.
 
CELE PROJEKTU
 
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Brzeziny. Ponadto, niniejsza inwestycja spowoduje wyeliminowanie ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, co doprowadzi do dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.
Przyrost RLM w stosunku do oczyszczalni ścieków wynosi 10 334 RLM (Obecnie ilość RLM na oczyszczalni ścieków wynosi 14 999 RLM po modernizacji wyniesie 25 333 RLM). W wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Brzezinach wystąpi przyrost RLM 63. W wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei w Brzezinach wystąpi przyrost RLM 405.
Celem działania 1.1. POIiŚ jest wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/27l/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Projekt w pełni realizuje te założenia z uwagi na zasięgi inwestycji oraz ukierunkowanie na kompleksowe uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie aglomeracji powyżej 15 000 RLM.
 
Przedsięwzięcie jest zgodne z regionalnymi i lokalnymi programami i planami. Projekt będący przedmiotem niniejszego opracowania pozostaje w ścisłym związku z celami rozwoju wyznaczonymi przez władze województwa łódzkiego. W szczególności projekt wpisuje się w cel strategiczny „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020" przygotowanej przez Sejmik Województwa Łódzkiego: „Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości środowiska" (Obszar priorytetowy - Ochrona Środowiska). Powyższy cel strategiczny, odnoszący się wprost do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego oparty jest na fakcie niedostosowania istniejącej infrastruktury technicznej do współczesnych standardów w zakresie ochrony środowiska. Wskazuje się w związku z tym na potrzebę podjęcia działań zdecydowanie poprawiających obecny stan rzeczy. Zapewni to lepszą jakość życia następnym pokoleniom oraz zwiększy atrakcyjność województwa jako miejsca pracy i zamieszkania.
 
W sferze społecznej realizacja przedmiotowego projektu:
-    zbliży poziom ilościowy usług sanitarnych w Gminie Miasta Brzeziny do liczby mieszkańców gminy, a tym samym do realnego zapotrzebowania na podstawowe usługi publiczne;
-    stworzy możliwość zwiększenia udziału mieszkań z wyposażeniem sanitarnym w ogólnej liczbie zasobów mieszkaniowych;
Dostosowanie poziomu usług do realnego zapotrzebowania przełoży się na:
-    kompleksową obsługę mieszkańców Gminy Miasta Brzeziny w zakresie usług kanalizacyjno-oczy szczający eh;
-    przeciwdziałanie niekontrolowanemu przedostawaniu się zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków komunalnych do gleb;
-    przeciwdziałania niekontrolowanemu przedostawaniu się zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków komunalnych do wód podziemnych;
-    zmniejszenie ryzyka potencjalnego skażenia wody przeznaczonej do spożycia, prowadzącego do zatruć oraz przewlekłych chorób zagrażających mieszkańcom;
Prawidłowo funkcjonujący system kanalizacyjno-oczy szczający, spełniający przepisy przewidziane prawem i dostosowany do norm europejskich wpłynie na poprawę standardów sanitarnych, a tym samym na jakość życia mieszkańców Gminy Miasta Brzeziny. Prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego zapewni inwestycja, której przedmiotem będzie przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
W sferze środowiska naturalnego realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:
-    przeciwdziałania niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń, a tym samym zapobiegnie skażeniu gleb;
-    przeciwdziałania niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń, a tym samym zapobiegnie skażeniu wód podziemnych;
-    zmniejszenia zagrożenia dla występującej na terenie gminy flory i fauny;
Projekt stanowi ważny element otoczenia społeczno-gospodarczego z uwagi na szerokie oddziaływanie na bazowe potrzeby społeczne w obszarze funkcjonowania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Konieczność jego realizacji uzasadnia bowiem zakładany wpływ projektu na kwestie poprawy stanu środowiska naturalnego oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów Gminy Miasta Brzeziny. Projekt pozwoli na osiągnięcie następujących efektów długofalowych (celów społeczno-gospodarczy eh):
- podniesienie potencjału inwestycyjnego Gminy Miasta Brzeziny oraz Województwa Łódzkiego
- wzrost liczby turystów odwiedzających obszar Gminy Miasta Brzeziny oraz Województwa Łódzkiego
- podniesienie spójności wewnątrzregionalnej poprzez rozwój infrastruktury publicznej i zmniejszenie obszarów wykluczenia społeczno-gospodarczego
Efekty te pozwolą na maksymalizację korzyści gospodarczych, jakie niesie za sobą nowa infrastruktura kanalizacyjna i usprawniony system oczyszczania ścieków. Stanowi to także o szerokim oddziaływaniu projektu, który zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ poprawić ma warunki życia społeczności. Ponadlokalne oddziaływanie inwestycji wpłynie korzystnie na aktywizację gospodarczą regionu poprzez zwiększone zainteresowanie obszarem ze strony inwestorów, a także poprzez podniesiony poziom jego atrakcyjności turystycznej. Przełoży się to w dłuższej perspektywie na wymierne korzyści społeczno-gospodarcze dla terenu całego regionu Łódzkiego.
Projekt przyczyny się do realizacji polityki równych szans w kontekście funkcjonowania lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne ze względu na politykę wyrównywania szans wśród mieszkańców całego regionu łódzkiego. Ludność odczuje poprawę jakości życia w wyniku poprawy warunków środowiskowych.
 
 
Przedmiotowy projekt będzie wdrażany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w oparciu o:
- Oś priorytetową I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Podstawowym celem działań planowanych do realizacji w ramach POIiŚ jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Założenia Programu wiążą się ze wspieraniem przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Celem działania 1.1. jest wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/27l/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Zgodność z celami POIiŚ na poziomie Osi I oraz Działania 1.1 zostanie zapewniona dzięki następującym wskaźnikom ilościowym:
-    Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (1,449km): inwestycja zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Brzeziny
-    Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków (1 szt): w ramach projektu przebudowana zostanie obecny system oczyszczania ścieków poprzez dostosowanie obecnej instalacji oczyszczalni do wymogów zakresie jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika, jakie narzuca Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy prowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.2006. nr 137, poz. 984)
-    Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (1 szt.): inwestycja zakłada pozytywne oddziaływanie na rynek zatrudnienia z uwagi na planowane utworzenie 1 stanowiska pracy na etapie operacyjnym (wdrożeniowym);
-    Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (468 os.): do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie dodatkowych 468 osób, co wobec 8 965 osób przyłączonych obecnie da docelowo 9 433 osoby przyłączone do systemu odprowadzania ścieków
-    Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (1 szt.): inwestycja zakłada pozytywne oddziaływanie na rynek zatrudnienia z uwagi na planowane utworzenie dodatkowego 1 stanowiska pracy na etapie eksploatacyjnym (funkcjonowanie nowych instalacji);
Założone efekty projektu na etapie Działania i Osi priorytetowej przyczyniają się zatem do realizacji Celu głównego PO IiŚ określonego jako: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JRP 

Imię i nazwisko

zajmowane stanowisko

kontakt

Janusz Cywiński

prezes zarządu –pełnomocnik ds. realizacji projektu

46 874-27-52

e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

 

 

Sylwia Loba

 vice mao zastępca pełnomocnika ds. realizacji projektu / księgowa projektu

46 874-27-52

e-mail:sylwialoba@zukbrzeziny.pl

 

 

Janina Pońska

członek zarządu –główna księgowa

46 87427-52

e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

 

 

Tomasz Duda

kierownik oczyszczalni ścieków

46 874-12-60

e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

 

 

Iwona Misiak

kasjer projektu

46 874-27-52

e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

 

 

Katarzyna Kocik

pracownik biurowy

46 874-27-52

e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

 

 

Gabriela Pogoda

referent ds. pracowniczych -sekretarka

46 874-27-52

e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

 

 

danuta Sawicka

radca prawny

46 874-27-52

e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

 

 

Witold Czernek

inżynier kontraktu

42 636 -04-84

e-mail:witold.czernek@grontmij.pl

 

 

 

PLAN FINANSOWANIA PROJEKTU


Przewidywany koszt realizacji projektu wyniesie netto 20.784.180,11 PLN  natomiast całkowity koszt realizacji (łącznie z VAT)  wyniesie brutto 25.345.699,72 PLN.
W kosztach całkowitych nie uwzględniono podatku VAT, gdyż podatek ten zostanie odzyskany przez beneficjenta w trakcie roku obrotowego i nie będzie on stanowił kosztu inwestycyjnego.
Projekt finansowany będzie z następujących źródeł:
- środków z Budżetu miasta Brzeziny w kwocie  - 5.029.000,00 PLN
- środków własnych w kwocie – 1.104.369,08 PLN
- środków pochodzących z udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 1.886.726,42 PLN
- dotacji z Funduszu Spójności w wysokości  12.764.084,61 PLN


ZMIANA PLANU FINANSOWANIA PROJEKTU


W związku z rozstrzygnięciem i zakończeniem  wszystkich postępowań przetargowych  oraz  zaktualizowaniem Modelu Finansowego dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny" całkowity koszt projektu  wynosi netto 15.241.120,78 PLN a całkowity koszt realizacji (łącznie z VAT) wynosi brutto 18.720.272,14 PLN.
Projekt finansowany będzie z następujących źródeł:
- środków własnych w kwocie – 1.773.089,35 PLN
- środków pochodzących z udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 4.416.406,00 PLN
- dotacji z Funduszu Spójności w wysokości  9.051.625,43 PLN

 

 

WSPÓŁFINANSOWANIE   PROJEKTU
PROJEKT „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY” JEST REALIZOWANY Z UDZIAŁEM POŻYCZKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W KWOCIE 4.416.406,00 PLN, ZGODNIE Z UMOWĄ POŻYCZKI NR 35/OW/P/2011.

 

 

Pliki do pobrania:

INFORMACJE O PROJEKCIE  - AKTUALNOŚCI