O Nas

1. Organy Spółki

 •     Zgromadzenie Wspólników
 •     Rada Nadzorcza
 •     Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

 •     Burmistrz Miasta – Ilona Anna Skipor

Rada Nadzorcza

 •     Przewodniczący Rady - Grażyna Dziedzic
 •     Z-ca przewodniczącego - Małgorzata Kociszewska
 •     Członek Rady - Tomasz Duda

Zarząd Spółki

 •     Prezes Zarządu - Janusz Cywiński2. Struktura własnościowa

Wszystkie udziały Spółki należą do:

Gminy Miasto Brzeziny

o łącznej wartości 17 971.000 PLN i dzieli się na 17 971 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł. Budynki i budowle są własnością Spółki, natomiast grunty są własnością Gminy Miasto Brzeziny - Spółka jako wieczysty użytkownik do dnia 31.12.2096 r.3. Przedmiot działania

 •     Pobór, oczyszczania i rozprowadzania wody
 •     Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
 •     Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 •     Oczyszczanie ścieków

Spółka działa pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"


 

4. Status prawny

Podstawą prawną działania Spółki są:

 •     Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.04.1997 r.
 •     Kodeks spółek handlowych
 •     Inne obowiązujące przepisy prawa

ZUK jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestru Przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000185398. Spółka działa na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia o wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego:

Decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dn. 08.01.2003, znak GK 7036-2/03.