26.03.2019r. Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą

Brzeziny, dnia 26.03.2019r.Wykonawcy
biorący udział w postępowaniuWezwanie do przedłużenia terminu związania ofertąW związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych przez ZUK Sp. z o.o. Brzeziny, którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni, działając na podstawie § 36 pkt.2 w/w Regulaminu Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do pozyskania niezbędnych środków finansowych z WFOŚiGW w Łodzi o 30 dni, tj. do 03.05.2019r.


Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2019r. do godz. 10.00. 


Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.