26.02.2019r. Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalnię ścieków

Brzeziny, dnia 26.02.2019r.Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalnię ścieków


Zamawiający tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach działając na podstawie § 18 pkt 6 Regulaminu Zamówień Sektorowych przez ZUK Sp. z o.o. Brzeziny wprowadzony Uchwałą Nr 10/2011 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z dnia 17.10.2011r.:
I. dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków w ten sposób, że Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

 


 Załącznik nr 1 do SIWZ

   

FORMULARZ  OFERTY

                                                                 Brzeziny, dnia ...........................

                  
Nazwa Oferenta: ..........................................................................................
Adres: ..........................................................................................................
TEL. ...........................................................................................................
E-MAIL ………………………………………………………………….
REGON: ....................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................

Zamawiający:                                                                                       

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
                                                   95-060 Brzeziny
                                                                                                                 ul. Przemysłowa 14


W odpowiedzi na ogłoszenie  o postępowaniu  o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalnię ścieków

Ja ( imię i nazwisko) .........................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

1.Oferuję/-my wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za wynagrodzeniem ryczałtowym:
1) Cena netto za realizację całego zamówienia  (bez podatku VAT) ..............................zł
   ( słownie bez podatku VAT)..........................................................................................zł
2) Podatek VAT  ...........................................................zł
     (słownie: ...............................................................................................................................zł
 3) Cena brutto  za realizację całego zamówienia  ( z podatkiem VAT) ..................................zł.
      ( słownie  z podatkiem VAT)..............................................................................................zł. 
w tym za:
- zakup nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalnię ścieków:
 1) Cena netto  (bez podatku VAT) ..............................zł
   ( słownie bez podatku VAT)..........................................................................................zł
2) Podatek VAT  ...........................................................zł
     (słownie: ...............................................................................................................................zł
3) Cena brutto  ( z podatkiem VAT) ..................................zł.
      ( słownie  z podatkiem VAT)..............................................................................................zł. 

- dostawę nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalnię ścieków:

 1) Cena netto (bez podatku VAT) ..............................zł
   ( słownie bez podatku VAT)..........................................................................................zł
2) Podatek VAT  ...........................................................zł
     (słownie: ...............................................................................................................................zł
3) Cena brutto  z podatkiem VAT) ..................................zł.
      ( słownie  z podatkiem VAT)..............................................................................................zł. 

 
1a. Załączam do oferty wypełnioną tabelę zgodności parametrów przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 6 do SIWZ)
2. Oświadczam/-my, że zamierzam /nie zamierzam/  powierzyć podwykonawcom  wykonanie
    następujących części zamówienia:
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
za które będziemy ponosić odpowiedzialność jak za wykonane przez nas osobiście.
W przypadku zamierzenia powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom należy wypełnić i załączyć do oferty zał. Nr 4
3.Oświadczam/-my, że wyrażam zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od złożenia poprawnie wystawionej  faktury VAT,  po wykonaniu przedmiotu zamówienia i po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

4.Oświadczam/-my, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia (zapoznałem się z dokumentacją przetargową).
5.Uważam/-my się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.         
6. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia …………………………
do dnia …………………………
7. Udzielam/-my ………. miesięcy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi. Uprawnienia te mogą być realizowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
8.  W przypadku wyboru oferty zobowiązuje/-my się do podpisania umowy w terminie 
     i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z wzorem stanowiącym
      załącznik Nr 3 do SIWZ,
9. Oświadczam/-my, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach………………. (podać strony oferty) dołączone do oferty jako jej odrębna część.

        


                                       ..............................................................................
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li)     wykonawcy)


11. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ................................................................................................................
Stanowisko ......................................................................................................................
Telefon .......................................... Fax ..........................................................................
Zakres:
-    do reprezentowania w postępowaniu
-    do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
   
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
   
11. Inne informacje oferenta:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................, ......................... 2019 r.                        

            
...........................................................................................
                                                                                                                                                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )


II. Pozostałe warunki przetargu nieograniczonego pozostają bez zmiany.

 

 

Załącznik do pobrania:

 

Formularz