25.04.2019r. Przetarg nieograniczony(zamówienie sektorowe) na budowę kanalizacji w ulicy Dąbrowskiego w Brzezinach (odcinek Ks8-Ks8h)

OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach
ul. Przemysłowa 14
ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe)
na
budowę kanalizacji w ulicy Dąbrowskiego w Brzezinach (odcinek Ks8÷KS8h)
prowadzony na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych przez
ZUK Sp. z o.o. Brzeziny wprowadzony Uchwałą Nr 10/2011 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z dnia 17.10.2011r.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Dąbrowskiego w Brzezinach (odcinek Ks8 ÷ Ks8h) zgodnie z projektem.
Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i wykonawcza oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie.

Wspólny Słownik Zamówień :


45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień uzupełniających.

Termin  wykonania przedmiotu umowy  do dnia  30.08.2019 r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Waldemar Fiks – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – tel.(46)  874-27-52 lub  509 544 177
Gabriela Pogoda – w sprawach procedury przetargowej -  tel.(46)  874-27-52; e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr  2,   do dnia  09.05. 2019 r., do godziny 10.30

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.Załączniki do pobrania:


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2.    Formularz oferty – zał. Nr 1
3.    Oświadczenie o  spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 
4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. Nr 2a).
5.    Wzór umowy – zał. Nr 3
6.    Wykaz podwykonawców – zał. Nr 4
7.    Wykaz robót budowlanych – zał. Nr 5,
8.    Kosztorys ofertowy– zał. Nr 6. (przygotowują Oferenci)
9.    Projekt budowlany ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny w ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego, ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Wesoła oraz na wytyczonych drogach prywatnych położonych przy ul. Polnej w Brzezinach” – Zał. Nr 7,
10.    Projekt wykonawczy „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miejscowości Brzeziny w ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego, ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Wesoła oraz na wytyczonych drogach prywatnych położonych przy ul. Polnej w Brzezinach” – Zał. Nr 8,
11.    Decyzja 65z2018 – Zał. Nr 9a,
12.    Decyzja 294z2018 – Zał. Nr 9b
13.    Inwentaryzacja powykonawcza – Zał. Nr 10,
14.    Profil wykonanego odcinka – Zał. Nr 11
15.    Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny w ul. Polnej i ul. Dabrowskiego, ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Wesoła oraz na wytyczonych drogach prywatnych położonych przy ul. Polnej w Brzezinach” do poz. 77 – Zał. Nr 12
16.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny w ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego , ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Wesoła oraz na wytyczonych drogach prywatnych położonych przy ul. Polnej w Brzezinach” – Zał. Nr 13,
17.    Opinia określająca warunki geotechniczne pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny, powiat brzeziński w woj. Łódzkim” – Zał. Nr 14.

 

Do pobrania:

 

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI