23.04.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Brzeziny, dnia 23.04.2019r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w nieruchomościach położonych przy ul. Wojska Polskiego na działkach o numerach: 667,3746/17 zgodnie z warunkami technicznymi Nr35/s/2019 oraz wytycznymi inwestora włącznie”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach działając na podstawie § 43 ust. 1 Regulaminu Zamówień Sektorowych przez ZUK Sp. z o.o. Brzeziny wprowadzony Uchwałą Nr 10/2011 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z dnia 17.10.2011r. zawiadamia o wyborze oferty Nr 6 złożonej przez GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki , ul. Harcerska 11, 62-600 Koło z ceną brutto na dzień złożenia oferty: 4.950,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100).

1.    Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez firmę GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki , ul. Harcerska 11, 62-600 Koło
spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

2.    Żadna oferta nie została odrzucona.

3.    Żaden Wykonawca nie został wykluczony.