15.05.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Brzezinach (Ks8 - Ks8h)

Brzeziny, dnia 15.05.2019r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego w Brzezinach (odcinek Ks8-Ks8h)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach działając na podstawie § 43 ust. 1 Regulaminu Zamówień Sektorowych przez ZUK Sp. z o.o. Brzeziny wprowadzony Uchwałą Nr 10/2011 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z dnia 17.10.2011r. zawiadamia o wyborze oferty Nr 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo P.U.H.B. CEWOGAZ Jan Wolski , ul. Partyzantów 17, 99-400 Łowicz z ceną brutto na dzień złożenia oferty: 305.137,69 zł. (słownie złotych: trzysta pięć tysięcy sto trzydzieści siedem 69/100).

1.    Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo P.U.H.B. CEWOGAZ Jan Wolski , ul. Partyzantów 17, 99-400 Łowicz, spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu a złożona oferta odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.    Żadna oferta nie została odrzucona.

3.    Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

4.    Termin zawarcia umowy do 31.05.2019r. do godz. 14.30 w siedzibie Spółki.