04.03.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni ścieków

Brzeziny, dnia 04.03.2019 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni ścieków


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach działając na podstawie § 43 ust. 1 Regulaminu Zamówień Sektorowych przez ZUK Sp. z o.o. Brzeziny wprowadzony Uchwałą Nr 10/2011 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z dnia 17.10.2011r. zawiadamia o wyborze oferty Nr 1 złożonej przez P.P.H.U. „FARMASZ” Jerzy Sobociński, Stare Koluszki 28, 95-040 Koluszki
z ceną brutto na dzień złożenia oferty: 361.620,00 zł. (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia 00/100).

1.    Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez firmę P.P.H.U. „FARMASZ” Jerzy Sobociński, Stare Koluszki 28, 95-040 Koluszki, spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu a złożona oferta odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.    Żadna oferta nie została odrzucona.

3.    Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

4.    Zgodnie z Częścią VII pkt VI SIWZ podpisanie umowy nastąpi po zapewnieniu otrzymania z WFOŚiGW w Łodzi środków. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.