02.04.2019r. Zapytanie ofertowe wodociąg ul.Wojska Polskiego 667,685/1, 3809/1,3809/7

                                              Brzeziny, dnia  02.04.2019 r.


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                                  
Ul. Przemysłowa 14

95-060 Brzeziny         


ZAPYTANIE OFERTOWE
                                                   
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w nieruchomościach położonych przy ul. Wojska Polskiego na działkach o numerach: 667,685/1,3809/1,3809/7 zgodnie z warunkami technicznymi Nr36/s/2019 oraz wytycznymi inwestora włącznie”.
Kod CPV:  71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
         71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


Szacowana długość sieci wodociągowej w o średnicy 160 mm – ok. 150 mb.
Wodociąg ma zostać włączony do istniejącego wodociągu przy ul. Wojska Polskiego i prowadzić w kierunku południowym po działkach 667,685/1, 3809/1,3809/7 Wodociąg wyposażyć w armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego.

1. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
•    Uzyskania warunków i uzgodnień do projektowania,
•    Uzyskania aktualnych map do celów projektowych,
•    Wykonania projektu budowlanego i wykonawczego z prawem do bezterminowego ich wykorzystania oraz z możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami,
•    Opracowania Kosztorysów inwestorski i ofertowy,
•    Opracowania Specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót,
•    Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane,
•    Uzyskania decyzji lokalizacyjnych

2. Dokumentacje będące przedmiotem umowy należy wykonać w następujących ilościach - Koncepcja uwzględniająca wymagania Zamawiającego – 1 egz.
- projekt budowlany – 5 egz.
- specyfikacja techniczna – 2 egz.
3. Zapewnienie map do celów projektowych należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Przedmiot umowy należy dostarczyć dodatkowo w wersji elektronicznej (w formacie PDF oraz DWG).
5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do bezpłatnej aktualizacji kosztorysów przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej oraz przeniesienia, w ramach umownego wynagrodzenia, na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła na wszystkich polach eksploatacji,

Termin realizacji zamówienia :  31.08.2019r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

inne ......................................................%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1.    Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2.    Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów wskazanych przez Inwestora  i przy użyciu własnego sprzętu.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Informacji udziela Pan Waldemar Fiks – kontakt telefoniczny: 46 874-27-52 lub 509 544 177 w godz. 7.00-15.00 (pn – pt) lub na adres mailowy: zuk@zuk-brzeziny.pl.

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 95-060 Brzeziny,  ul. Przemysłowa 14), pocztą elektroniczną (zuk@zuk-brzeziny.pl) lub złożyć osobiście w terminie do  19.04.2019 r. do godz. 10.00


Do pobrania
1. Formularz oferty,
2. Warunki techniczne wraz z mapką sytuacyjną.